Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

(تصویر از طریق گتی)

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

با توجه به داده های LSAC ، در نیمه راه چرخه درخواست دانشکده حقوق پاییز 2021 ، در مقایسه با این زمان در سال گذشته ، چند درصد افزایش یافته است؟

نکته: بیشترین افزایش مربوط به متقاضیانی است که امتیاز LSAT را بین 170 تا 180 کسب کرده اند.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer