Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

با توجه به داده های جمع آوری شده توسط Leopard Data Solutions ، طی سال گذشته چند درصد تبلیغات مشارکت در 200 شرکت برتر برای زنان رنگین پوست بوده است؟

نکته: 58 درصد تبلیغات شریک به کاندیداهای مختلف داده می شد ، اگرچه زنان سفید پوست – با 34 درصد – سهم شیر از آن تبلیغات را تشکیل می دادند.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer