Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

با توجه به داده های جمع آوری شده در راه حل های پلنگگزارش وضعیت صنعت حقوقی 2020 ، از بین 200 شرکت بزرگ حقوقی ، چه تعداد از آنها دارای وکالت ثابت یا رو به کاهش هستند؟

نکته: لئوپارد گزارش می دهد ، در حالی که استخدام کم بود ، عامل اصلی این کار شرکت هایی بودند که جایگزین وکلا نمی شدند – در همه سطوح – که شرکت های خود را ترک کردند.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer