Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

با توجه به داده های جمع آوری شده توسط Leopard Data Solutions ، چند درصد از شرکا در 200 شرکت برتر از نظر قومی و جنسیتی متنوع نیستند – در غیر این صورت به عنوان مردان سفید شناخته می شوند؟

نکته: اگرچه مردان سفیدپوست فقط 41 درصد از همکاران این شرکت ها را تشکیل می دهند ، اما در رده های مشارکت نمایندگی بسیار بهتری دارند.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer