Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

بر اساس داده های ثبت نام در پاییز 2018 ، کدام دانشکده حقوق T-14 بیشترین درصد زنان ثبت نام شده را دارد؟

نکته: در این دانشکده حقوق ، 7/59 درصد دانشجویان زن بودند.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer