Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

با توجه به داده های جمع آوری شده در راه حل های پلنگ“گزارش وضعیت صنعت حقوقی 2020” ، چند درصد از 200 شرکت برتر حقوقی کاهش تعداد شرکای جانبی استخدام شده در سال 2020 را در مقایسه با سال 2019 مشاهده کرده اند؟

نکته: گزارش Leopard در سال 2020 فقط 28 درصد شرکای بیشتری را در مقایسه با 2019 استخدام کرده است (موجودی اجاره های جانبی را با همان نرخ سال قبل استخدام کرد).

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer