Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

از 50 شرکت Biglaw موجود در فهرست شفافیت موسسه حقوقی قانون ، پشتیبانی از شرکت Leopard Solutions ، کدام شرکت بیشترین وکالت را در پنج سال گذشته اضافه کرده است؟

نکته: این شرکت از سال 2016 تعداد 895 وکیل دادگستری را به لیست حقوق خود اضافه کرده است.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer