Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

با توجه به رتبه بندی منطقه تمرین Vault در سال 2021 ، کدام شرکت Biglaw در لیست انرژی ، نفت و گاز قرار دارد؟

نکته: این شرکت که در سال 1917 در هوستون تاسیس شد ، شرکت را در این منطقه عملیاتی بنا کرد.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer